Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně stojí společnost CBELEKTROKOLA s.r.o., Radniční 133/1 IČO: 04392230, DIČ: CZ04392230 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24087, jako prodávající (dále jen společnost „CBELEKTROKOLA s.r.o.“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Zákazník“).

2. VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi společností CBELEKTROKOLA s.r.o. a Zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o. provozovaného na internetové adrese www.cbelektrokola.cz (dále jen „e-shop“).

3. VOP se nevztahují na smluvní vztahy mezi podnikateli.

4. Od VOP se lze odchýlit ujednáním v kupní smlouvě.

5. VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

6. Znění VOP je společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. oprávněna dle potřeby měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění VOP nejsou změnou VOP dotčeny.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Zboží zobrazované v e-shopu nepředstavuje nabídku k uzavření a kupní smlouvy a společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně zobrazovaného zboží.

2. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o. uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Pro objednání zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží Zákazník do nákupního košíku), o způsobu úhrady kupní ceny zboží,
o způsobu doručení objednávaného zboží, o informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“).

4. Před zasláním objednávky společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o. je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o. stiskem tlačítka „Do košíku“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností CBELEKTROKOLA s.r.o. považovány za správné. Společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. po podání objednávky zašle Zákazníkovi elektronickou poštou potvrzení o tom, že objednávku obdržela společně s obchodními podmínkami. Následně pak společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. zašle Zákazníkovi elektronickou poštou zprávu o tom, zda objednávku přijímá či nikoli a kontaktuje je jej, jak zboží uhradit a domluví se na systému dopravy..

5. Společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. je oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6. Kupní smlouva mezi společností CBELEKTROKOLA s.r.o. a Zákazníkem je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) zaslaného Zákazníkovi elektronickou poštou. V případě, že společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. oznámí Zákazníkovi, že objednávku nepřijímá nebo Zákazníkovi v reakci na objednávku nezašle žádnou zprávu, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je Zákazník oprávněn uhradit společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o. některým z níže uvedených postupů: o v hotovosti při osobním odběru zboží na adrese: CBELEKTROKOLA s.r.o. Suchomelská cesta 2, České Budějovice, o o bezhotovostně převodem na účet společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o. č. 272057326/0300 vedeného u ČSOB as.;

2. Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o. také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Balné je paušálně účtováno ve výši 1200,- Kč po celé ČR.Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu dle platebních instrukcí společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o. , zejména uvést variabilní symbol platby. V případě jakékoli bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit kupní cenu před odesláním zboží nebo před jeho osobním odběrem. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije. Závazek Zákazníka uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o. .

5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté společností CBELEKTROKOLA s.r.o. zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

6. Společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. vystaví zákazníkovi po uhrazení kupní ceny zboží daňový doklad – fakturu, který mu zašle v elektronické podobě na jeho elektronickou adresu, případně zašle poštou.

7. Společnost CBelektrokola s.r.o. je oprávněna si účtovat 5% z prodejní ceny zboží, pokud bude zákazník vyzván k vyzvednutí stroje po opravě, reklamačním řízení, či na základě soudního rozhodnutí o odstranění vad.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V.1 VOP, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o odesláno v termínu uvedeném v předchozí větě.

3. Odstoupení od kupní smlouvy  kupující zašle na adresu provozovny prodávajícího Suchomelská 2251 - NC TERNO - České Budějovice 370 04  , či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@cbelektrokola.cz

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V.2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese náklady spojené s  přepravou a balením zboží + navrácením zboží společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o , a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. Tato částka je stanovena na 5.000,- Kč s DPH.

5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V.2 VOP vrátí společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy ze strany Zákazníka, a to stejným způsobem, jakým je od Zákazníka přijala. Společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než jí Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o. odeslal.

6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. oprávněna jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

7. Do doby převzetí zboží Zákazníkem je společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. Zákazníkovi kupní
cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.

8. Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi společností CBELEKTROKOLA s.r.o. a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o. vrátit i poskytnutý dárek.

9. Storno poplatek - pokud zákazník si vědomě objedná produkt a poté objednávku zruší , tak společnost CBELEKTROKOLA s.r.o.  má právo požadovat 

storno poplatek pro zrušení objednávky ve výši 3.000,- kč.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při dodání.

3. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o. , jsou-li jí vydány.

6. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ). 2. Společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal: o má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. popsala nebo které Zákazník
očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy, o se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, o zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, o je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, o zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 3. Ustanovení uvedená v čl. VII.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, nebo z důvodu opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním u použitého zboží. 4. Projeví-li se výrobní vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 5. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o. na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. obdržela od Zákazníka reklamované zboží. 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o. za vady může upravit reklamační řád.

7.Reklamace : https://www.cbelektrokola.cz/reklamacni-ustanoveni/

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

3. Mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků zajišťuje společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. prostřednictvím elektronické adresy info@cbelektrokola.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. na elektronickou adresu Zákazníka.

4. Společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí
ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zákazník na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů Zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (společně dále jen „osobní údaje“).

3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností CBELEKTROKOLA s.r.o. , a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li Zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů společností CBELEKTROKOLA s.r.o. také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy a lze jej kdykoli odvolat. Dále má Zákazník právo odmítnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené v e-shopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. o změně ve svých osobních údajích.

5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje společností CBELEKTROKOLA s.r.o. bez předchozího souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou k plnění účelu zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se Zákazník domníval, že společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo
v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: o požádat společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. o vysvětlení, o požadovat, aby společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. odstranila takto vzniklý stav.

9. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost CBELEKTROKOLA s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o. a obchodních sdělení na svou elektronickou adresu.

2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v e-shopu možné provést a závazky společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o. z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

1. Zákazníkovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována společností CBELEKTROKOLA s.r.o. v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Kontaktní údaje společnosti CBELEKTROKOLA s.r.o. | Adresa pro doručování: CBELEKTROKOLA s.r.o. Suchomelská cesta 2, PSČ: 370 04 | Adresa elektronické pošty: info@cbelektrokola.cz | Telefon: +420 775 129 539, 725 988 966

Tyto obchodní podmínky nabývají v platnost od 01.01.2019